Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
05/2018/TT-BGTVT Thông tư số 05/2018/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 30-1-2018
Thông tư, thông tư liên tịch Download
126/QĐ-TTg Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước ký 2014-2018
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-1-2018
Quyết định Download
103/QĐ-BTC Bộ tài Chính số 103/QĐ-BTC của Bộ tài Chính ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính
Bộ Tài chính  ban hành ngày 24-1-2018
Quyết định Download
102/QĐ-BTC Quyết định số 102/QĐ-BTC của Bộ tài Chính ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Tài Chính
Bộ Tài chính  ban hành ngày 24-1-2018
Quyết định Download
05/2018/QĐ-TTg Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hnah chính Quốc gia
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 23-1-2018
Quyết định Download
03/2018/QĐ-TTg Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 23-1-2018
Quyết định Download
13/2018/NĐ-CP Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Chính phủ  ban hành ngày 23-1-2018
Nghị định Download
12/2018/NĐ-CP Nghị định số 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Chính phủ  ban hành ngày 23-1-2018
Nghị định Download
04/2018/TT-BGTVT Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 23-1-2018
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2018/QĐ-TTg Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 23-1-2018
Quyết định Download
04/2018/QĐ-TTg Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
 ban hành ngày 23-1-2018
Quyết định Download
86/QĐ-TTg Quyết định số 86/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp vững giai đoạn 2016-2020
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-1-2018
Quyết định Download
84/QĐ-TTg Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-1-2018
Quyết định Download
79/QĐ-TTg Quyết định số 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025
 ban hành ngày 18-1-2018
Quyết định Download
02/2018/QĐ-TTg Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-1-2018
Quyết định Download
76/QĐ-TTg Quyết định số 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khuoa học và Công nghệ
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 16-1-2018
Quyết định Download
01/2018/QĐ-TTg Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 16-1-2018
Quyết định Download
07/NQ-CP Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc Phê duyệt kết quả pháp điều hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục
Chính phủ  ban hành ngày 16-1-2018
Nghị quyết Download
11/2018/NĐ-CP Nghị định số 11/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Chính phủ  ban hành ngày 16-1-2018
Nghị định Download
10/2018/NĐ-CP Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Chính phủ  ban hành ngày 15-1-2018
Nghị định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 1692 bản ghi | Tổng số: 85 trang hiển thị.