Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
02/2022/TT-BXD Thông tư số 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 26-9-2022
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1928/QĐ-BCT Quyết định số 1928/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Quản lý thị trường (Đề mục số 11, chủ đề số 34)
Bộ Công Thương ban hành ngày 26-9-2022
Quyết định Download
1930/QĐ-BCT Quyết định số 1930/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ
Bộ Công Thương ban hành ngày 26-9-2022
Quyết định Download
2594/QĐ-BYT Quyết định số 2594/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23 tháng 9 năm 2022 về việc banh hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của Bộ y tế thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng"trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2025-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
2593/QĐ-BYT Quyết định số 2593/QĐ-BYT của Bộ y tế ngày 23 tháng 9 năm 2022 về việc ban hành kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ Y tế thực hiện "cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
2593/QĐ-BYT Quyết đính số 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ y tế thực hiện "cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
2593/QĐ-BYT Quyết đính số 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ y tế thực hiện "cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
2593/QĐ-BYT Quyết đính số 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ y tế thực hiện "cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
2593/QĐ-BYT Quyết đính số 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ y tế thực hiện "cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
2593/QĐ-BYT Quyết đính số 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ y tế thực hiện "cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Bộ Y tế  ban hành ngày 23-9-2022
Quyết định Download
521/QĐ-QLD Quyết định số 521/QĐ-QLD của Bộ Y tế ngày 8 tháng 9 năm 2022 về việc sửa đổi thông tin thuốc dược cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định cấp ngày đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Bộ Y tế  ban hành ngày 8-9-2022
Quyết định Download
1044/QĐ-TTg Quyết định số 1044/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 9 năm 2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 5-9-2022
Quyết định Download
115/NQ-CP Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
Chính phủ  ban hành ngày 5-9-2022
Nghị quyết Download
55/2022/NĐ-CP Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu lại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
 ban hành ngày 23-8-2022
Nghị định Download
2253/QĐ-BGDĐT Quyết định số 2253/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ giáo dục và Đào tạo
 ban hành ngày 15-8-2022
Quyết định Download
1495/QĐBKHCN Quyết định số 1495/QĐBKHCN của Bộ Khoa học công nghiệp ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QDD-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 12-8-2022
Quyết định Download
07/2022/TT-BNNPTNT Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 11-8-2022
Thông tư, thông tư liên tịch Download
977/QĐ-TTg Quyết định số 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của Người dân"
 ban hành ngày 11-8-2022
Quyết định Download
965/QĐ-TTg Quyết định số 965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-8-2022
Quyết định Download
101/NQ-CP Nghị định số 101/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2022 về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ
Chính phủ  ban hành ngày 9-8-2022
Nghị quyết Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 3107 bản ghi | Tổng số: 156 trang hiển thị.