10/4/2017 2:23:00 PM
.

Chính sách Công Thương có hiệu lực từ tháng 10/2017


Tháng 10/2017, mt s chính sách liên quan đến các lĩnh vc ca ngành Công Thương đáng chú ý.

Ngh đnh v hàng hóa, dch v, đa bàn thc hin đc quyn nhà nước trong hot đng thương mi

Ngày 10/8, Chính ph ban hành Ngh đnh s 94/2017/NĐ-CP v hàng hóa, dch v, đa bàn thc hin đc quyn nhà nước trong hot đng thương mi.

Danh mc ban hành kèm theo Ngh đnh quy đnh 20 hàng hóa, dch v kèm theo mt hoc mt s công đon ca hot đng thương mi tương ng. Ngh đnh không quy đnh v ngành, ngh thc hin đc quyn nhà nước.

Vi
c thc hin đc quyn nhà nước trong hot đng thương mi đi vi các hàng hóa, dch v này đã được quy đnh trong h thng pháp lut hin hành.

Đa bàn đc quyn nhà nước là toàn b lãnh th Vit Nam.

Ngh đnh có hiu lc vào ngày 1/10/2017.

Hướng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh đnh s 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 ca Chính ph v qun lý, phát trin cm công nghip

Ngày 31/8/2017, B trưởng B Công Thương Trn Tun Anh ký ban hành Thông tư s 15/2017/TT-BCT quy đnh, hướng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh đnh s 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 ca Chính ph v qun lý, phát trin cm công nghip.

Thông tư áp dng cho các doanh nghip, hp tác xã, đơn v đu tư xây dng h tng k thut cm công nghip; các t chc, cá nhân sn xut, kinh doanh trong cm công nghip; các cơ quan, t chc, cá nhân khác liên quan đến qun lý, hot đng ca cm công nghip.

Các mu văn bn, quy chế qun lý v cm công nghip ti Ph lc 2 ban hành kèm theo Thông tư này đ các đa phương căn c áp dng cho phù hp thc tế.

Cc Công Thương đa phương là cơ quan đu mi giúp B trưởng B Công Thương qun lý nhà nước v cm công nghip trên phm vi c nước quy đnh ti Điu 35 Ngh đnh s 68/2017/NĐ-CP; có trách nhim hướng dn, x lý các vướng mc phát sinh trong quá trình thc hin Thông tư này.

Thông tư này có hiu lc thi hành t ngày 16 tháng 10 năm 2017.

Quy đnh v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dng cho các d án đin mt tri

Ngày 12/9, B trưởng B Công Thương ký ban hành Thông tư s 16/2017/TT-BCT quy đnh v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dng cho các d án đin mt tri.

Thông tư gm 5 Chương, 22 Điu, quy đnh c th v: (i) quy hoch và phát trin d án đin mt tri; (ii) giá bán đin ca các d án đin mt tri ni lưới và d án đin mt tri mái nhà; (iii) hp đng mua bán đin mu áp dng cho các d án đin mt tri (ni lưới và mái nhà); (iv) trách nhim ca các t chc, cá nhân có liên quan.

Các Ph lc ban hành kèm theo Thông tư gm: (i) Ni dung đ án Quy hoch phát trin đin mt tri cp tnh; (ii) Hp đng mua bán đin mu áp dung cho các d án đin mt tri ni lưới; (iii) Hp đng mua bán đin mu áp dng cho các d án đin mt tri mái nhà.

Vic ban hành Thông tư giúp minh bch hóa th tc đu tư phát trin đin mt tri ti Vit Nam, thúc đy đu tư phát trin ngun đin mt tri, b sung công sut cho h thng đin.

Thông tư có hiu lc k t ngày 26/10/2017.

3 trường hp công ty kinh doanh chng khoán b đt vào tình trng cnh báo

Theo Thông tư 87/2017/TT-BTC có hiu lc t ngày 10/10/2017, công ty kinh doanh chng khoán b đt vào tình trng cnh báo khi rơi vào 1 trong 3 trường hp dưới đây:

- T l vn kh dng t 150% đến dưới 180% trong tt c các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tc;

- T l vn kh dng đã được soát xét hoc được kim toán bi t chc kim toán được chp thun t 150% đến dưới 180%;

- Báo cáo t l an toàn tài chính mà t chc kim toán được chp thun đưa ra ý kiến không chp thun (hoc ý kiến trái ngược), t chi đưa ra ý kiến (hoc không th đưa ra ý kiến), ý kiến ngoi tr mt s ch tiêu ca báo cáo này mà nếu tr các nh hưởng ngoi tr ra khi vn kh dng s dn ti t l vn kh dng t 150% đến dưới 180%.

Theo đó, t chc kinh doanh chng khoán được đưa ra khi tình trng cnh báo khi t l vn kh dng đt t 180% tr lên trong 3 tháng liên tc, trong đó t l vn kh dng ti kỳ báo cáo cui cùng phi được kim toán bi t chc kim toán được chp thun.

H.H

.

                                     

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.