8/8/2019 8:52:00 AM
.

Thị trường của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế


Ngày 12/7/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thông tư gồm có 2 điều, trong đó điều 1 hướng dẫn qui định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định:

Các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

Đối với giá trị tài sản cố định: được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với chi phí (trừ trường hợp trên): được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế phát sinh kể từ ngày 10/7/2018 thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2019 và hướng dẫn tại Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.

Xem chi tiết Thông tư 43 tt432019-btc_QXKQ.pdf

Nhanhieuviet (Theo VITIC)

.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn