4/7/2016 11:24:00 AM
.

Trung tâm Thông Tin Công Nghiệp và Thương Mại


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông Tin Công Nghiệp và Thương Mại
 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 2975/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008
 
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

            Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

            Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương.

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
   QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Vị trí và chức năng
1.      Đổi tên Trung tâm Thông tin Thương mại trực thuộc Bộ Công thương thành Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

2.      Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động trên phạm vi cả nước, thực hiện chức năng cung cấp thông tin và xuất bản các ấn phẩm về kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công thương, các cơ quan Đảng, nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3.      Trung tâm có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.
4.      Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Industry and Trade Information Center. Viết tắt: VITIC.
5.      Trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.
 
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.      Xây dựng hoặc tham gia xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các chương trình, dự án, đề án về công tác thông tin về kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.      Thu thập, tổng hợp, dự báo, đánh giá và báo cáo Bộ về diễn biến, xu hướng phát triển của ngành công nghiệp, thương mại, thị trường, mặt hàng quan trọng của Việt Nam và thế giới; đề xuất các biện pháp, giải pháp quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại và thị trường.

3.      Thu thập, điều tra, thống kê, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân trong và ngoài nước bằng các hình thức và phương thức thông tin, truyền thông phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

4.      Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu ngành về kinh tế, công nghiệp, thương mại; xây dựng và công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu của ngành Công thương.

5.      Xuất bản các ấn phẩm phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại theo quy định của pháp luật.

6.      Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước.

7.      Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các khóa đào tạo về thông tin kinh tế, công nghiệp, thương mại, đầu tư.

8.      Tham gia Tổ Điều hành thị trường trong nước, Hội đồng Tư vấn thông tin của Bộ.
9.      Tham gia triển khai và phát triển thương mại điện tử.
10.Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, thống kê kinh tế, công nghiệp, thương mại theo quy định của pháp luật.

11.Thực hiện chế độ kế toán, thống kê, quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1.      Lãnh đạo Trung tâm:
a. Giám đốc
b. Các Phó Giám đốc

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công thương về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công.

2.      Các tổ chức trực thuộc Trung tâm gồm có:
a. Các phòng, bản tin
b. Các chi nhánh
c. Các văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở nước ngoài
d. Các đơn vị dịch vụ

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức trực thuộc Trung tâm do Giám đốc quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương.

3.      Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Trung  tâm và lãnh đạo các tổ chức trực thuộc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

4.      Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Bộ trưởng phê duyệt.
 
Điều 4. Hiệu lực thi hành
            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.
 
Điều 5: Trách nhiệm thực hiện

            Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
KT BỘ TRƯỞNG
- Như Điều 5
- Bộ trưởng & các Thứ trưởng
- Lưu: VT, TCCB
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Danh Vĩnh
(Đã ký)
.

                             

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 113/GP-TTĐT, cấp ngày 03/6/2024.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911  -  Email: info@nhanhieuviet.gov.vn