1/23/2013 8:46:00 AM
.

Thống kê xuất nhập khẩu ngũ cốc Trung Quốc tháng 12


(VINANET) – Dưới đây là bảng thống kê xuất nhập khẩu của Trung Quốc với các quốc gia, lãnh thổ và thị trường lớn trong tháng 12-2012.

Số liệu của Tổng cục Hải quan.

 

Tháng 12-2012

Năm 2012

 

Tấn

+/- (%)*

USD/tấn

Tấn

+/-(%)*

Nhập khẩu:

 

 

 

 

 

Lúa mì

5.527

 -97,46

372,58

3.688.616

 195,37

Từ

 

 

 

 

 

 Kazakhstan

2.760

 4,55

315,58

204.845

 4.333,87

 Australia

 1.671

-98,2

 443,2

2.425.214

 280,68

 USA

 1.096

 -98,32

408,45

645.107

48,34

 Canada

-

 -100

 -

401.500

 133,09

 France

-

-

 -

 11.950

-

Hải quan

 

 

 

 

 

 Urumqi

2.760

35,29

315,58

202.677

 9.835,15

 Haikou

1.671

-

 443,2

6.668

-

 Huangpu

 1.096

 -98,85

408,45

2.067.638

 177,06

 Dalian

-

-

 -

8.075

-

 Nanjing

 -

-

 -

 41.015

-

 Shijiazhuang

-

-

 -

600

-

 Zhengzhou

 -

 -100

 -

848

 -67,11

 Guangzhou

 -

 -100

 -

4.636

 -61,82

 Shanghai

-

-

 -

123.567

788,6

 Tianjin

 -

-

 -

210.111

1.680,7

 Shenzhen

-

 -100

 -

760.704

 127,99

 Xiamen

-

 -100

 -

 79.272

 2.972,17

 Hangzhou

-

-

 -

 79.861

 32

 Qingdao

 -

 -100

 -

102.943

62,52

Lúa mạch

55.294

 -55,28

315,06

2.527.655

42,36

Từ

 

 

 

 

 

 Australia

55.294

 111,57

315,06

2.078.353

65,62

 France

-

 -100

 -

 23.017

 -90,38

 Canada

-

 -100

 -

313.786

 202,75

 Argentina

 -

 -100

 -

112.500

 -35,97

Hải quan

 

 

 

 

 

 Nanjing

25.894

 111,87

304,56

774.335

 112,94

 Shijiazhuang

 20.415

-

322,53

351.661

39,31

 Qingdao

 7.037

 -82,04

321,86

177.420

 -37,02

 Dalian

1.949

 -56,85

 351,7

569.566

89,92

 Shanghai

-

 -100

 -

 10.859

 -20,62

 Haikou

-

-

 -

 19

-

 Xiamen

-

-

 -

4.443

 -53,31

 Huangpu

 -

 -100

 -

326.340

24,82

 Ningbo

-

 -100

 -

255.534

32,45

 Tianjin

 -

 -100

 -

 57.477

 -30,22

Ngô

 265.817

 -53,35

290,29

5.207.379

 197,08

Từ

 

 

 

 

 

 USA

 239.181

 -54,86

292,03

5.113.304

 203,36

 Laos

 15.636

 -40,79

268,94

 52.700

49,85

 Myanmar

 9.262

 -31,08

 288,2

 18.488

 -34,91

 Russia

1.711

-

217,73

4.269

-

 Peru

 25

-

1.955,84

255

155

 Germany

 1

 286,67

 7.757

322

 151,36

 India

 0

-

 0

 18

-99,4

 Chile

 0

-

 0

 10

 500,34

 Australia

 -

-

 -

2

-

 Thailand

-

-

 -

 17.945

-

 Japan

 -

-

 -

1

 -25,99

 Argentina

 -

-

 -

 50

92,33

 France

-

 -100

 -

 13

 262,73

Hải quan

 

 

 

 

 

 Shanghai

114.929

 179,09

 295,1

617.584

 169,34

 Fuzhou

 56.599

-

289,85

197.981

312,3

 Dalian

 54.525

 -17,92

288,91

 54.755

-58,5

 Kunming

24.898

 -35,57

276,11

 71.188

14,14

 Shenzhen

 12.000

-

290,11

1.088.181

 255,09

 Harbin

1.712

-

222,13

4.297

380.149,2

 Huangpu

 1.069

 -99,27

282,87

890.893

505,4

 Tianjin

83

 -99,87

482,39

121.551

83,49

 Gongbei

 0

-

 0

4.371

-

 Guangzhou

 0

-

 0

 11

 -43,65

 Beijing

 0

 -83,29

 0

9

 -26,92

 Qingdao

 0

-

 0

500.072

 3.274,03

 Changsha

-

-

 -

3.942

-

 Lanzhou

 -

-

 -

1

 5.876,92

 Zhanjiang

 -

-

 -

218.909

-

 Nanning

 -

 -100

 -

246.812

 2,76

 Nanjing

 -

 -100

 -

894.537

 292,43

Hangzhou

-

 -100

 -

 86.699

 3,45

 Ningbo

-

 -100

 -

 89.265

 -16,58

 Xiamen

-

 -100

 -

116.320

32,87

Cassava

578.298

31,98

244,31

7.137.682

42,01

Gạo

 215.319

 257,03

 533

2.344.622

 305,38

Từ

 

 

 

 

 

 Pakistan

109.841

1.731,6

453,65

579.583

 6.586,47

 Vietnam

49.970

 397,22

 468,4

1.545.079

 560,93

 Thailand

 39.524

-2,85

913,56

175.353

 -46,15

 Laos

 10.647

 211,54

287,68

 22.445

200,8

 Myanmar

 4.001

 2.373,69

285,75

6.201

 358,77

 Cambodia

1.313

-

919,08

3.584

1.194.580

 Russia

 23

-

 400

369

-

 USA

 -

-

 -

7

136.000

 Uruguay

 -

-

 -

 11.068

 15.061,3

 Japan

 -

-

 -

 36

 296.983,33

 India

 -

-

 -

125

 357.042,86

 Taiwan

-

-

 -

773

 7.933,09

Hải quan

 

 

 

 

 

 Huangpu

88.338

 473,69

507,34

944.722

380,7

 Shenzhen

 71.952

94,83

632,45

851.465

 184,89

 Xiamen

 20.746

 1.085,71

491,26

176.578

 481,46

 Kunming

14.861

315,2

288,04

 30.547

 242,34

 Nanjing

 5.472

 1.003,16

494,39

 78.426

 1.157,14

 Shanghai

3.374

 185,92

764,88

 78.966

 298,27

 Fuzhou

3.150

-

430,86

 18.262

446,6

 Nanning

 3.068

-

405,24

 51.366

 122.942,04

 Guangzhou

 3.050

-

409,96

 12.119

 60.592.400

 Haikou

500

-

409,22

3.545

-

 Tianjin

 411

 -26,93

1.151,96

4.865

16,87

 Ningbo

250

13,64

 353

 17.036

 456,77

 Gongbei

 125

-

 460

261

 -70,67

 Changchun

23

-

 400

369

 -48,06

 Changsha

-

-

 -

1.088

13,13

 Beijing

 -

-

 -

1

9.850

 Nanchang

-

-

 -

169

-

 Dalian

-

 -100

 -

 11.911

 708,69

 Shantou

 -

 -100

 -

 57.282

 8.780,93

 Chongqing

 -

-

 -

2.250

-

 Zhanjiang

 -

-

 -

1.500

 203,34

 Qingdao

 -

-

 -

1.895

753,6

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

Lúa mì

-

 -100

 -

0

 -100

Tới

 

 

 

 

 

Hải quan

 

 

 

 

 

Lúa mạch

 3

 -99,47

1.331,33

4.581

 -27,05

Tới

 

 

 

 

 

 Hong Kong

 3

-

1.322,33

6

 1.153,78

 USA

 0

 -99,73

 0

 23

 -42,38

 Taiwan

-

-

 -

 12

148

 Hungary

 -

-

 -

1

-

 North Korea

 -

-

 -

600

 74.900

 Malaysia

-

-

 -

9

-

 Mongolia

-

-

 -

657

-

 South Korea

 -

 -100

 -

3.273

 -42,97

Hải quan

 

 

 

 

 

 Shanghai

2

-

 1.163,5

4

-

 Dalian

1

-

 1.640

623

11.322,39

 Qingdao

 -

-

 -

1

-

 Nanjing

 -

 -100

 -

3.273

 -42,97

 Hohhot

-

-

 -

657

-

 Tianjin

 -

 -100

 -

 23

-42,4

Ngô

 5.010

 147,67

400,16

257.263

89,17

Tới

 

 

 

 

 

 North Korea

 4.980

 154,99

387,77

257.091

89,38

 Pakistan

 30

-40

2.350,67

 47

 -64,21

 Eritrea

 -

-

 -

100

-

 Sierra Leone

-

-

 -

2

-

 Japan

 -

-

 -

 23

 -33,45

Hải quan

 

 

 

 

 

 Changchun

 4.670

 180,48

387,62

 21.104

 -16,76

 Dalian

310

 7,64

 390

235.987

 113,76

 Tianjin

30

-40

2.350,67

153

24,28

 Wuhan

 0

-

 0

2

 428,57

 Shanghai

-

-

 -

 17

 -66,58

Gạo

20.614

 -64,35

1.215,29

279.087

 -45,86

Tới

 

 

 

 

 

 North Korea

 5.989

 -51,86

 543,1

 49.010

 -46,87

 Japan

 3.694

5,9

1.225,16

 49.808

81,39

Vietnam

 3.611

20,67

3.034,24

9.423

 -11,13

 Burundi

 2.300

-

 740,9

3.100

-

 Hong Kong

 1.512

 -28,27

939,37

 25.253

 -15,49

 Mongolia

1.476

 3,43

569,61

 10.432

 -19,59

 Russia

862

30,61

706,03

3.991

 -47,47

 Angola

538

 229,82

1.104,43

644

50,17

 Kyrgyzstan

370

 -53,48

749,73

2.210

 -67,48

 Pakistan

210

 -86,27

3.325,24

7.424

38,04

 Iraq

 32

-

1.176,06

 60

-

 East Timor

 10

-

 9.095,4

 14

 -99,73

 Nepal

10

11,11

 3.950

 60

 -55,23

 Congo-Brazzaville

 1

-

 1.392

1

-

 Togo

1

-

 3.929

1

-

 Ukraine

 -

-

 -

192

 92

 Bahamas

 -

-

 -

 22

-

 Mali

-

-

 -

3.000

-

 Zimbabwe

-

 -100

 -

 49

-99

 Ethiopia

-

-

 -

 20

 -99,08

 Sierra Leone

-

-

 -

6

 6,33

 Lesotho

 -

-

 -

5

-

 Nigeria

 -

-

 -

4

 2.237,14

 Mauritius

 -

-

 -

2

-

 Niger

 -

-

 -

1.279

-

 Macau

 -

 -100

 -

602

 -42,83

 Malaysia

-

-

 -

6

20.589,66

 Philippines

 -

 -100

 -

1.771

 9,04

 Myanmar

 -

 -100

 -

3

 -99,72

 Indonesia

 -

 -100

 -

2.618

 -45,95

 Lebanon

 -

-

 -

220

 -86,02

 Tajikistan

-

 -100

 -

985

 -69,95

 Chad

-

-

 -

3.000

-

 Comoros

 -

-

 -

2

-

 South Korea

 -

 -100

 -

101.507

 -57,51

 Kazakhstan

-

 -100

 -

590

-76

 Bangladesh

-

 -100

 -

1.773

 -35,04

Hải quan

 

 

 

 

 

 Dalian

6.892

 -80,57

899,09

188.531

 -47,87

 Changchun

 3.419

 -39,12

604,85

 30.382

 -11,25

 Shanghai

2.709

 -53,12

936,04

 18.957

-49,7

 Kunming

 1.878

 -30,59

2.926,85

5.470

 -24,26

 Urumqi

1.385

-18,5

685,96

9.112

 -49,59

 Nanning

 1.159

 356,11

3.233,97

2.262

 -17,94

 Tianjin

 762

 -50,44

1.124,07

3.647

14,61

 Manzhouli

 480

 -11,11

 650

3.379

 -24,32

 Hohhot

461

 -51,06

364,64

4.546

-17,1

 Harbin

382

 218,33

776,44

691

 475,42

 Wuhan

 301

-

3.293,12

1.489

 127,35

 Shenzhen

260

-38,1

996,65

3.820

46,81

 Chengdu

 248

 -25,35

2.621,22

1.271

 -14,29

 Huangpu

 148

 -10,33

978,38

704

-31,5

 Xiamen

 60

-

3.133,33

1.030

-6,36

 Nanjing

40

 -96,82

 903

2.848

 -90,68

 Beijing

12

-

 2.000

 12

-

 Lhasa

10

11,11

 3.950

 60

 -55,22

 Changsha

 10

-

 9.095,4

 14

1.250

 Nanchang

-

 -100

 -

480

 -74,19

 Gongbei

 -

 -100

 -

 43

 -92,86

 Chongqing

 -

-

 -

341

 -43,61

* tăng giảm (%) so với một năm trước

Nhập khẩu tính theo giá CIF, xuất khẩu theo giá FOB

(T.H – Reuters)

.
.
.
.
.
.

                             

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911  -  Email: info@nhanhieuviet.gov.vn